Pyýada ýöränimde ýüregimiň tizligi nähili bolmaly?

Pyýada ýöräniňizde ýürek urşuňyza birnäçe faktor täsir edip biler. Bularyň arasynda ýaşyňyz, maşk güýjüňiz we umumy fitnes derejäňiz bar.

Heartürek urşuna täsir edýän ýörite ýöreýiş faktorlary barmy?

Heartürek urşunyň ýokarlanmagyna köp faktorlar sebäp bolup biler. Aşakdaky sanawa serediň.

Bulardan başga-da, ýörän wagtyňyzdaky tizligiňiz, intensiwligiňiz, ýerdäki beýiklik üýtgemeleri, dowamlylygy, temperaturasy ýüregiňiziň näderejede işlemegine täsir edip biler we şeýlelik bilen ýüregiňiziň tizligini ýokarlandyryp biler.

Maksatly ýürek urşuňyz

Maksatly ýürek urşuňyz, fiziki işjeňlik wagtynda göz öňünde tutmaly ýürek urşudyr. Ortaça güýçli işjeňlik üçin maksatly ýürek urşuňyz iň ýokary ýürek urşunyň 64% bilen 76% arasynda bolmaly. Güýçli fiziki işjeňlik üçin, ýürek urşuňyzyň iň ýokary ýürek urşunyň 77% bilen 93% arasynda bolmaly. [CDC]

Pyýada ýöräniňizde intensiwligiňizi yzarlamak üçin ýürek urşuňyzy ulanyp bilersiňiz. Munuň üçin ýürek urşuňyzyň iň ýokary derejesini kesgitlemeli.

Iň ýokary ýürek urgusy

Heartüregiň iň ýokary tizligi, ýürek urmasydyr.

Iň ýokary ýürek urşuňyzy hasaplamagyň iň aňsat usuly, ýaşyňyzy 220-den aýyrmakdyr. Mysal üçin, 40 ýaşyňyzda bolsa, çak edilýän iň ýokary ýürek urşy minutda 220-40 ýa-da 180 urýar.

Bu sahypadaky kalkulýator we wizualizator, işjeňlik wagtynda ýüregiňiziň haýsy zonadadygyny görmegiň çalt usulydyr.

Heartürek urmasyny dynç almak näme?

Birnäçe wagt bäri haýsydyr bir iş bilen meşgullanmadyk wagtyňyz ýüregiňiziň minutda näçe gezek urýandygy. Okanyňyzda, düşekde telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da nahar iýeniňizde ýüregiňiziň tizligi.

Dynç alyş ýürek urşy, işjeňlik ýa-da maşk wagtynda ýürek urşuňyza garşy gelýär. Iki ölçegi bulaşdyrmazlyk möhümdir.

Heartüregimiň tizligini nädip ölçäp bilerin? Internetde impulsymy barlamagyň usuly barmy?

Adatça ýüregiňiziň urmagyny tutuş bir minutda ýa-da 30 sekuntda sanamaly we 2 ýa-da 15 sekuntda köpeltmeli we 4 esse köpelmeli we ş.m. Bu sahypadaky ýürek urşunyň hasaplaýjysy size hasaplamalary eder we size berer. ortaça ýürek urgusy birnäçe sekuntda.

Dynç alýan ýürek urşumy nädip ölçäp bilerin?

Ep-esli wagtlap hereketsiz bolanyňyzdan soň ýüregiňiziň tizligini ölçäň. 15-30 minut ýeterlik bolmaly.

Nädip impulsymy tapyp bilerin?

Bedeniň töwereginde gan aýlanyşygynyň köp bolmagy impulsyňyzy barlamak üçin hyzmat edip biler. Köplenç biliňiziň başam barmagy bilen barmagyňyz bilen impulsyňyzy aňsatlyk bilen duýup bilersiňiz. Şeýle hem boýnuňyzyň gapdalynda, şemalyň gapdalynda 2 barmagy goýup bilersiňiz.

Heartürek urmasyny dynç almak üçin adaty aralyklar haýsylar?

Her kimiň impulsy birmeňzeş däl. Heartürek urşy adama görä üýtgeýär. Heartürek urşuňy yzarlamak, ýüregiň saglygy, has möhümi bolsa ýüregiň saglygyndaky üýtgeşmeler hakda gymmatly maglumatlary berip biler.

Sagdyn ýa-da zyýanly dynç alýan ýürek urşy birnäçe faktorlary öz içine alýar, esasanam erkek ýa-da aýal bolsaňyz we ýaşyňyz. Bu sahypadaky wizualizator, size ýürek urşunyň spektrini görkezmek üçin jynsyňyzy we ýaş aralygyňyzy saýlamaga mümkinçilik berer.

Ine, ýüregiň urmagyna täsir edip biljek faktorlardan has doly:

 • Impulsyňyzyň ýaşy we ýüregiňiziň tizligi üýtgäp biler, şol sanda impulsyňyzyň kadalylygy hem üýtgäp biler.
 • Jyns , köplenç erkekleriň ýürek urşy aýallardan has ýokarydyr.
 • Maşgala taryhy Käbir lukmançylyk şertleri genetiki taýdan miras galypdyr
 • Işjeňlik derejesi ýüregiňiziň işjeňligi bilen ýokarlanýar, şonuň üçin ýaňy basgançaklara çykan bolsaňyz ýokarlanar.
 • Fitnes derejesi , adatça, näçe arkaýyn bolsaňyz, dynç alýan ýürek urşuňyz şonça pesdir.
 • Daşky gurşawyň temperaturasy yssy howa we temperatura ýüregiňiziň has çalt sorulmagyny talap edýär.
 • Derman serişdeleri dynç alýan ýürek urşuňyza täsir edip biler. Mysal üçin beta blokirleýjiler dynç alýan ýürek urşuňyzy peseldip biler we käbir tiroid dermanlary ony artdyryp biler.
 • Alkogol , kofe we çaý (kofein) we çilim çekmek, dynç alýan ýürek urşuňyza täsir edip biler.
 • Bedeniň ýagdaýy , meselem, oturýarsyňyzmy ýa-da ýatýarsyňyzmy.
 • Duýgy ýagdaýy , stres ýa-da gaty tolgunanyňyzda impulsyňyz çaltlaşyp biler.
 • Gündiziň wagty ýürek urşuňyz gijelerine pes bolýar.

Adaty dynç alýan ýürek urşy barmy?

Uly adamlar üçin "adaty" dynç alýan ýürek urşy minutda 60-dan 100 urga çenli (BPM).

Umuman aýdanyňda, dynç alýan ýürek urşuňyz näçe pes bolsa, ýüregiňiz şonça-da täsirli işleýär we fitnesiňiziň görkezijisidir.

Mysal üçin, uzak aralyga ylgaýan adamda minutda 40 urgy bar.

Bloodüregimiň tizligi gan basyşym hakda bir zat diýýärmi?

"Adaty" dynç alýan ýürek urşy "adaty" gan basyşyny görkezmeýär. Gan basyşyňyzy aýratyn we göni ölçemeli.

Eger gyssagly lukmançylyk kömegini alyň:

 • dem almakda kynçylyk çekýärsiňiz
 • ýüregiňiz tertipsiz ritm bilen gaty çalt (ýaryş) urýar
 • döşüňde agyry bar

Lukmançylykdan boýun gaçyrmak

Bu sahypa, ýürek urşuna tötänleýin gyzyklanýan ortaça adama kömek etmek üçin niýetlenendir. Lukmançylyk anyklaýyş guraly hökmünde niýetlenen däldir. Professional hünärmenleriň gözden geçiren lukmançylyk önümi däl. Lukman lukmanlary ýa-da maslahatlary kepillendirilen hünärmenler bilen çalyşmak maksat edinilmeýär. Lukmançylyk aladalary, lukmançylyk krizisi, özüňizi hassalyk duýýan bolsaňyz, başga bir lukmançylyk meselesi bar bolsa, ygtyýarly hünärmen bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.