Heartürek agyrymy?

Ilki bilen, bu sahypa durmuşyňyza howp salýan lukmançylyk krizislerini anyklamazlyk ýa-da bejermek üçin däl-de, ýürek urşuňyzy hasaplamaga we gözegçilikde saklamaga kömek eder! Heartürek agyry bolup biler ýa-da alamatlaryňyz çynlakaýdyr öýdýän bolsaňyz, derrew professional lukmançylyk kömegini alyň:

 • Dem almakda kynçylyk çekýärsiňiz
 • Yourüregiňiz tertipsiz ritm bilen gaty çalt (ýaryş) urýar
 • Gursagyňyzda agyry bar
 • Gursagyňyzda, arkaňyzda ýa-da gollaryňyzda çişlik bar

Heartürek agyry alamatlary aşakdakylary öz içine alyp biler:

 • Döş agyry (basyş, gysmak, berklik ýa-da agyry)
 • Fatadawlyk
 • Dem gysma
 • Heartürek bulanmagy
 • Iýmit siňdiriş
 • Headeňil düşmek ýa-da duýdansyz baş aýlanmak
 • Sowuk der
 • Bulam-bujarlyk
 • Egninde, boýnunda, golunda, arkasynda ýa-da eňeginde agyry ýa-da rahatsyzlyk

Heartürek agyry näme?

Heartürek agyry (miokard infarkty) ýürege gan akmagy ep-esli azalanda ýa-da petiklenende ýüze çykýar.

Heartürek agyry bolup bilýän birini görseň näme etmeli?

Kimdir biriniň ýürek agyrysy bolup biler öýdýän bolsaňyz, ilki 911 ýa-da ýerli gyssagly kömek belgisine jaň ediň. Adam huşsuz bolsa, impulsyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaň. Adam dem almasa ýa-da impuls ýok bolsa, CPR dolandyryjy (kardiopulmoner reanimasiýa).

Siteene-de bu sahypa diňe ýürek urmasyny hasaplamak üçin. Lukmançylyk krizisini başdan geçirýän bolsaňyz, ýürek agyrylary we kardiopulmoner reanimasiýa barada lukman hünärmenlerimi dolandyran köp sanly internet sahypasynyň birine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Heartürek urmasyny dynç almak näme?

Birnäçe wagt bäri haýsydyr bir iş bilen meşgullanmadyk wagtyňyz ýüregiňiziň minutda näçe gezek urýandygy. Okanyňyzda, düşekde telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da nahar iýeniňizde ýüregiňiziň tizligi.

Dynç alyş ýürek urşy, işjeňlik ýa-da maşk wagtynda ýürek urşuňyza garşy gelýär. Iki ölçegi bulaşdyrmazlyk möhümdir.

Heartüregimiň tizligini nädip ölçäp bilerin? Internetde impulsymy barlamagyň usuly barmy?

Adatça ýüregiňiziň urmagyny tutuş bir minutda ýa-da 30 sekuntda sanamaly we 2 ýa-da 15 sekuntda köpeltmeli we 4 esse köpelmeli we ş.m. Bu sahypadaky ýürek urşunyň hasaplaýjysy size hasaplamalary eder we size berer. ortaça ýürek urgusy birnäçe sekuntda.

Dynç alýan ýürek urşumy nädip ölçäp bilerin?

Ep-esli wagtlap hereketsiz bolanyňyzdan soň ýüregiňiziň tizligini ölçäň. 15-30 minut ýeterlik bolmaly.

Nädip impulsymy tapyp bilerin?

Bedeniň töwereginde gan aýlanyşygynyň köp bolmagy impulsyňyzy barlamak üçin hyzmat edip biler. Köplenç biliňiziň başam barmagy bilen barmagyňyz bilen impulsyňyzy aňsatlyk bilen duýup bilersiňiz. Şeýle hem boýnuňyzyň gapdalynda, şemalyň gapdalynda 2 barmagy goýup bilersiňiz.

Heartürek urmasyny dynç almak üçin adaty aralyklar haýsylar?

Her kimiň impulsy birmeňzeş däl. Heartürek urşy adama görä üýtgeýär. Heartürek urşuňy yzarlamak, ýüregiň saglygy, has möhümi bolsa ýüregiň saglygyndaky üýtgeşmeler hakda gymmatly maglumatlary berip biler.

Sagdyn ýa-da zyýanly dynç alýan ýürek urşy birnäçe faktorlary öz içine alýar, esasanam erkek ýa-da aýal bolsaňyz we ýaşyňyz. Bu sahypadaky wizualizator, size ýürek urşunyň spektrini görkezmek üçin jynsyňyzy we ýaş aralygyňyzy saýlamaga mümkinçilik berer.

Ine, ýüregiň urmagyna täsir edip biljek faktorlardan has doly:

 • Impulsyňyzyň ýaşy we ýüregiňiziň tizligi üýtgäp biler, şol sanda impulsyňyzyň kadalylygy hem üýtgäp biler.
 • Jyns , köplenç erkekleriň ýürek urşy aýallardan has ýokarydyr.
 • Maşgala taryhy Käbir lukmançylyk şertleri genetiki taýdan miras galypdyr
 • Işjeňlik derejesi ýüregiňiziň işjeňligi bilen ýokarlanýar, şonuň üçin ýaňy basgançaklara çykan bolsaňyz ýokarlanar.
 • Fitnes derejesi , adatça, näçe arkaýyn bolsaňyz, dynç alýan ýürek urşuňyz şonça pesdir.
 • Daşky gurşawyň temperaturasy yssy howa we temperatura ýüregiňiziň has çalt sorulmagyny talap edýär.
 • Derman serişdeleri dynç alýan ýürek urşuňyza täsir edip biler. Mysal üçin beta blokirleýjiler dynç alýan ýürek urşuňyzy peseldip biler we käbir tiroid dermanlary ony artdyryp biler.
 • Alkogol , kofe we çaý (kofein) we çilim çekmek, dynç alýan ýürek urşuňyza täsir edip biler.
 • Bedeniň ýagdaýy , meselem, oturýarsyňyzmy ýa-da ýatýarsyňyzmy.
 • Duýgy ýagdaýy , stres ýa-da gaty tolgunanyňyzda impulsyňyz çaltlaşyp biler.
 • Gündiziň wagty ýürek urşuňyz gijelerine pes bolýar.

Adaty dynç alýan ýürek urşy barmy?

Uly adamlar üçin "adaty" dynç alýan ýürek urşy minutda 60-dan 100 urga çenli (BPM).

Umuman aýdanyňda, dynç alýan ýürek urşuňyz näçe pes bolsa, ýüregiňiz şonça-da täsirli işleýär we fitnesiňiziň görkezijisidir.

Mysal üçin, uzak aralyga ylgaýan adamda minutda 40 urgy bar.

Bloodüregimiň tizligi gan basyşym hakda bir zat diýýärmi?

"Adaty" dynç alýan ýürek urşy "adaty" gan basyşyny görkezmeýär. Gan basyşyňyzy aýratyn we göni ölçemeli.

Eger gyssagly lukmançylyk kömegini alyň:

 • dem almakda kynçylyk çekýärsiňiz
 • ýüregiňiz tertipsiz ritm bilen gaty çalt (ýaryş) urýar
 • döşüňde agyry bar

Lukmançylykdan boýun gaçyrmak

Bu sahypa, ýürek urşuna tötänleýin gyzyklanýan ortaça adama kömek etmek üçin niýetlenendir. Lukmançylyk anyklaýyş guraly hökmünde niýetlenen däldir. Professional hünärmenleriň gözden geçiren lukmançylyk önümi däl. Lukman lukmanlary ýa-da maslahatlary kepillendirilen hünärmenler bilen çalyşmak maksat edinilmeýär. Lukmançylyk aladalary, lukmançylyk krizisi, özüňizi hassalyk duýýan bolsaňyz, başga bir lukmançylyk meselesi bar bolsa, ygtyýarly hünärmen bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.