ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረኒ ህርመት ልበይ ብኸመይ ክሕስቦ ይኽእል?

ኣብዚ ገጽ ዘሎ ሓበሬታን ህርመት ልብን መሕሰቢ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ክሕግዘካን ናህሪ ልብኻ ብቕልጡፍ ክትምርምርን ህርመት ልብኻ ክትዕቅንን ክሕግዘካ እዩ።

ኣብ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ እንታይ እዩ?

ንዝተወሰነ ግዜ ኣብ ዝኾነ ንጥፈት ኣብ ዘይትዋፈርሉ እዋን ልብኻ ኣብ ደቒቕ ክንደይ ግዜ ትሃርም። ከተንብብ ከለኻ፡ ኣብ ሶፋ ኮፍ ኢልካ ተለቪዥን ክትዕዘብ ከለኻ፡ ወይ መግቢ ክትበልዕ ከለኻ ልብኻ ዝፈጥሮ ናህሪ እዩ።

ኣብ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ ምስ ህርመት ልብኻ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ ወይ ምንቅስቓስ ኣካላት ይነጻጸር። ንኽልቲኡ መለክዒታት ከይተደናግር ኣገዳሲ እዩ።

ህርመት ልበይ ብኸመይ ክዕቅኖ እኽእል? ናህረይ ብኢንተርነት ዝምርምረሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ?

ንቡር ንሓደ ደቒቕ ምሉእ ህርመት ልብኻ ክትቆጽርን ብ2 ክትባዝሕን፡ ወይ 15 ካልኢትን ብ4 ክትባዝሕን ወዘተ ምተገደድካ።ኣብዚ ገጽ ዘሎ ቆጻሪ ህርመት ልብኻ ነቲ ስሌታት ክገብረልካን ክህበካን እዩ። ማእከላይ ህርመት ልብኻ ኣብ ውሑዳት ካልኢታት ጥራይ።

ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረኒ ህርመት ልበይ ብኸመይ ክዕቅኖ እኽእል?

ንዝተወሰነ ግዜ ምንቅስቓስ ምስ ዘይገበርካ ህርመት ልብኻ ምዕቃን። ካብ 15-30 ደቓይቕ እኹል ክኸውን ኣለዎ።

ከመይ ጌረ ናህረይ ክረኽቦ ይኽእል?

ኣብ ዙርያ ኣካላትና ዝርከቡ ብዙሓት ዋሕዚ ደም ዝጭበጠሎም ቦታታት ከም ቦታታት ናህርኻ ንምፍታሽ ከገልግሉ ይኽእሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣጻብዕትኻ ኣብ ጎኒ ኣጻብዕቲ ኢድካ ሒዝካ ናህርኻ ብቐሊሉ ክስመዓካ ይኽእል። ኣብ ጎኒ ክሳድካ፡ ኣብ ጎኒ ሻምብቆ ንፋስካ 2 ኣጻብዕቲ እውን ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ።

ንቡር ደረጃታት ናይ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ እንታይ እዮም?

ናህሪ ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን። ህርመት ልቢ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ናይ ገዛእ ርእስኻ ህርመት ልብኻ ምክትታል ብዛዕባ ጥዕና ልብኻ ጠቓሚ ሓበሬታ ክህበካ ይኽእል እዩ፣ ካብኡ ዝዓቢ ድማ ኣብ ጥዕና ልብኻ ዝመጽእ ለውጢ።

እቲ ጥዑይ ወይ ዘይጥዑይ ናይ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ ተባሂሉ ዝግለጽ፡ ሓያሎ ረቛሒታት ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ብፍላይ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል ኣንስተይቲ እንተኾይንካን ዕድሜኻን እዩ። ኣብዚ ገጽ ዘሎ ቪዥዋላይዘር ንዓኻ ዝኸውን ስፔክትረም ደረጃታት ህርመት ልቢ ንምርኣይ ጾታኻን ዕድመኻን ክትመርጽ የኽእለካ።

ንህርመት ልብኻ ክጸልዉ ዝኽእሉ ረቛሒታት ዝያዳ ምሉእ ትሕዝቶ ኣብዚ ኣሎ፤

 • ዕድመ እናወሰኽካ ምስ ከድካ ናህርኻን ህርመት ልብኻን ክቕየር ይኽእል እዩ፣ እንተላይ ስሩዕነት ናህርኻ ክቕየር ይኽእል።
 • ጾታዊ ርክብ ብሓፈሻ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ህርመት ልቢ ኣለዎም።
 • ታሪኽ ስድራቤት ገለ ሕክምናዊ ኩነታት ብጀነቲካዊ መንገዲ ዝውረስ እዩ።
 • ደረጃ ንጥፈታት ህርመት ልብኻ ምስ ምንቅስቓስ ይውስኽ፣ ስለዚ ንኣብነት ብመደያይቦ ጥራይ እንተደይብካ ክድይብ እዩ።
 • ደረጃ ብቕዓት ብሓፈሻ ብቑዕ ብዝኾንካ መጠን ኣብ ዕረፍቲ ልብኻ ይንኪ።
 • ሙቐት ከባቢ ውዑይ ኩነታት ኣየርን ሙቐትን ልብኻ ብቕልጡፍ ክትጭንጉዕ ይሓትት።
 • መድሃኒታት መድሃኒታት ኣብ ዕረፍቲ ልብኻ ክጸልዉ ይኽእሉ። ንኣብነት ቤታ ብሎከራት ኣብ እዋን ዕረፍቲ ህርመት ልብኻ ከጉድልዎ ይኽእሉ፣ ገለ መድሃኒታት ታይሮይድ ድማ ክውስኽዎ ይኽእሉ።
 • ንጥረ ነገራት ኣልኮላዊ መስተ፡ ቡን & ሻሂ (ካፈይን)፡ ከምኡ’ውን ምትካኽ ሽጋራ ኩሎም ኣብ ዕረፍቲ ልብኻ ክጸልዉ ይኽእሉ።
 • ኣቀማምጣ ኣካላት ንኣብነት ተንሲእካ ኮፍ እንተበልካ ወይ በጥ ኢልካ።
 • ስምዒታዊ ኩነታት ናህርኻ ክቀላጠፍ ይኽእል እዩ ውጥረት ወይ ኣዝዩ ፍናን ምስ ዝስምዓካ።
 • ናይ መዓልቲ ግዜ ህርመት ልብኻ ብለይቲ ዝወሓደ ክኸውን ይኽእል።

ንቡር ህርመት ልቢ ኣብ ዕረፍቲ ኣሎ ድዩ?

"ንቡር" ናይ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ ንዓበይቲ ካብ 60 ክሳብ 100 ህርመት ኣብ ደቒቕ (BPM) እዩ።

ብሓፈሻ ኣብ ዕረፍቲ ልብኻ ብዝተሓተ መጠን ልብኻ ብብቕዓት ይሰርሕን መርኣዪ ብቕዓትካን እዩ።

ንኣብነት ሓደ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ጎያዪ፡ ኣብ ዕረፍቲ ኣብ ደቒቕ ከባቢ 40 ህርመት ልቢ ክህልዎ ይኽእል።

ህርመት ልበይ ብዛዕባ ጸቕጢ ደመይ ገለ ይዛረብ ድዩ?

"ንቡር" ኣብ ዕረፍቲ ህርመት ልቢ ምልክት "ንቡር" ጸቕጢ ደም ኣይኮነን። ጸቕጢ ደምካ በበይኑን ብቐጥታን ክዕቀን ኣለዎ።

ቅልጡፍ ሞያዊ ሕክምናዊ ረድኤት ውሰድ እንተድኣ፤

 • ምትንፋስ ትሽገር ኣለኻ
 • ልብኻ ብዘይስሩዕ ህርመት ኣዝዩ ቅልጡፍ (ይቀዳደም) ኣሎ።
 • ኣብ ኣፍልብኻ ቃንዛ ኣሎ።

ሕክምናዊ ሓላፍነት ምውሳድ

እዚ መርበብ ሓበሬታ እዚ ነቲ ኣብ ህርመት ልቡ ተራ ተገዳስነት ዘለዎ ማእከላይ ሰብ ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። ከም መሳርሒ ሕክምናዊ መርመራ ዝተሓሰበ ኣይኮነን። ብሞያዊ መዛኑ ዝግምገም ፍርያት ሕክምና ኣይኮነን። ንሕክምናዊ ሓካይም ንምትካእ ወይ ድማ ምስ ሰርቲፊኬት ዘለዎም ሰብ ሞያ ንምምኽኻር ዝዓለመ ኣይኮነን። ሕክምናዊ ስክፍታታት እንተሃልዩካ፡ ሕክምናዊ ቅልውላው እንተሃልዩካ፡ ሕማም እንተተሰሚዑካ፡ ካልእ ሕክምናዊ ጸገማት እንተሃልዩካ፡ በጃኻ ፍቓድ ዘለዎ በዓል ሞያ ተወከስ።